Husordensregler

HUSORDENSREGLER for Skogstad boligsameie

Husordensreglenes hensikt og bakgrunn
Husordensreglene har til hensikt å skape gode og trygge forhold for alle som bor i Skogstad boligsameie. Dette oppnås når reglene blir fulgt og alle opptrer hensynsfullt.

Husordensreglene er utarbeidet med utgangspunkt i sameiets vedtekter og inneholder bestemmelser om bruk av seksjonene og fellesarealet, samt regler om hvordan beboere og besøkende som oppholder seg på eiendommen skal forholde seg.

1 Overholdelse av husordensregler
Sameier er ansvarlig for at husordensreglene blir overholdt av egen husstand, leietagere eller andre personer som er gitt adgang til seksjonen eller sameiets eiendom.

2 Brudd på husordensreglene
Ved brudd på husordensreglene bes berørte partner ordne opp seg imellom. Dersom dette ikke fører frem, tas forholdet skriftlig opp med sameiets styre. Kun skriftlige klager blir behandlet  Klager på overtredelser av husordensreglene må være konkrete med hensyn til hvem det klages på, hva årsaken er og når grunnlaget skjedde (dato / klokkeslett).

3 Låsing av inngangsdører
Alle felles inngangsdører skal til enhver tid være låst. Det gjelder også dører til fellesrom.

4 Innvendige fellesarealer

4.1 Fellesrom i kjellere
Sykler, akebrett, barnevogner – som er i jevnlig bruk – kan settes i fellesrom i kjellere.

4.2 Trappegang utenfor leilighetene
Utsmykking i trappegangen kan finne sted etter enighet med de øvrige beboerne i oppgangen. Utsmykkingen må ikke være til sjenanse eller til hinder for renhold.

4.3 Øvrige innvendige fellesområder
Private gjenstander må ikke oppbevares på disse områdene.

5 Utvendige fellesarealer
Ved bruk av fellesarealene skal du rydde etter deg. Bruken må finne sted på en slik måte at intensjonene for bruk av anlegget overholdes.

6 Røyking
Røyking er forbudt i innvendige fellesområder. Det er ikke ønskelig at det røykes på lekeplassen og ved felles sitteplasser. Ta hensyn.

7 Dyrehold
Husdyr kan ikke holdes uten styrets godkjenning. 

Dyrehold må ikke være til sjenanse for beboerne.

8 Generelt om støy / lydnivå
Mellom klokken 23:00 og 07:00 (09:00 i helgen) skal det være nattero innen sameiet.

9 Støyende arbeider
Banking, boring, saging og annet støyende arbeid er tillatt mellom klokken 08:00 og 20:00 på hverdager og mellom 10:00 og 18:00 på lørdager. Ikke tillatt på søndager og helligdager.

10 Grilling
Grilling er ikke tillatt på verandaene.

11 Parkering og vask av motoriserte kjøretøy

11.1 Parkering og kjøring på eiendommen
Parkering finner sted på egen parkeringsplass. Gjesteparkeringsplasser kan kun brukes av gjester. Se for øvrig mer informasjon om parkeringsbestemmelsene på informasjonsplakater. Innkjøring til oppgangene skal unngås så sant det ikke er nødvendig (flytting, sykdom etc)

11.2 Vask av kjøretøy
Vask av kjøretøy er ikke tillatt på sameiets eiendom.

11.3 Utleie av parkeringsplass
Det er ikke mulig å leie ut parkeringsplass til andre beboere i sameiet. Oppsigelse av p-plass meldes til styret v/parkeringsansvarlig. Se kontaktinformasjon på sameiets nettsider.

12 Skilt til postkasser
Alle postkasser skal ha like skilt.

Seksjonseier plikter å merke døren til seksjonen med beboerens navn.

13 Fasader
Markiser og solskjerming kan settes opp i hht. bestemmelser etablert av sameiet.

Tørking av tøy på verandaen tillates kun hvis det ikke er til sjenanse for naboer eller gir et uestetisk inntrykk.

14 Avfallshåndtering
Avfall skal sorteres i respektive containere (papir/papp, plast, restavfall og glass/metall). Husk å flatpakke papp og kartong.

15. Vaskeri og tørkeplasser
Vaskeriet kan benyttes mandag-fredag kl. 08.00-kl 20.00. (Tørking til kl. 21.00). Lørdag kl. 08.00-kl.14.00. (Tørking til kl. 15.00). Søn- og helligdager er vaskeriet stengt.

Sameierne må henge opp lås på tavle som markerer dag og tid for vasking. Instruks for bruk av maskinene må følges. Vaskerom rengjøres og luftes etter bruk. 

16 Endring av husordensreglene
Endring av husordensreglene må vedtas av generalforsamlingen med alminnelig flertall.

Vedtatt på generalforsamlingen våren 2021. Erstatter husordensreglene fra 29.10.07