Vedtekter

VEDTEKTER FOR SKOGSTAD BOLIGSAMEIE

 

§1

Eiendommen Gnr.94, bnr.88, Bergensveien 58 til 72, 0963 Oslo, ble omdannet til Sameie i overensstemmelse med oppdelingsbegjøring av 2.mai 1985. For hver eierseksjon er fastsatt en sameiebrøk som er basert på de enkelte seksjoners areal. Alle bestemmelser som er inntatt i oppdelingsbegjæringen, vedtekter og husordensreglene, er bindene for sameierne og overdragelse av eierandeler må kun finne sted på de vilkår som er inntatt i disse dokumenter.

 

§2

Formålet med dannelsen av Sameiet er å administrere og sikre sameiernes fellesinteresser.

 

§3

En ideell eiendomsandel, sammen med eksklusiv bruksrett til en bolig, benevnes seksjon. Til enhver seksjon hører eksklusiv bruksrett til en bolig. Det er inngått avtale mellom seksjonseierne om enerett til bruk for enkelte seksjonseiere til enkelte boder og andre rom. Denne avtalen er bindende for alle nuværende og fremtidige seksjonseiere, og kan ikke endres uten at seksjonseiere som berøres av endringen samtykker til endringen.

 

§4

Eierne har rett til å overdra og pantsette sin eiendomsandel i henhold til de ovennevnte dokumenter, og å utleie boligen. Overdragelse og utleie skal forhåndsgodkjennes av styret eller forretningsfører med minst 14-fjorten-dagers forutgående varsel før innflytting/overdragelse finner stsed. Styret kan ikke nekte godkjennelse uten saklig grunn. I tilfelle nektelse kan grunne for dette forlages opplystn. Hyblene kan kun bebos av en husstand på maks 2 personer. Ved utleie skal eieren påse at leietaker forplikter seg til å følge sameiets vedtekter, husordensregler, vedtak fra sameiermøte samt styret. For å kontrollere at en leiekontrakt ikke inneholder bestemmelser som strider mot disse vedtektene, kan styret forlange leiekontrakten fremlagt.

Skal leiligheten i det vesentligste benyttes til ervervsmessig formål, må det søkes styret om tillatelse til det.

Ved utleie av leiligheter skal det betales et gebyr på kr 500,- til Sameiet. Det samme beløp skal betales ved skifte av leietager. Beløpet skal betales av leilighetens eier.

 

§5

Styret innkaller til fire dugnadsdager – to vår og to høst. Sameiere som ikke er representert på minst to av dagene blir ilagt et gebyr på kr 500,- i året. Beløpet innkreves av forretningsfører og øremerkes velferdsformål.

 

§6

Sameierne fraskriver seg forkjøps- og oppløsningsrett, som de ellers etter norsk rett måtte ha. Denne bestemmelsen gjelder ikke mellom sameierne av en seksjon, hvor avtalen mellom disse sameierne er avgjørende.

Sameiet kan ikke oppløses uten at sameierne er enige om dette.

 

 

§7

Sameierne må selv sørge for forsvarlig vedlikehold av den bolig med ytre rom de har eksklusiv bruksrett til. (Med vedlikehold menes oppussing, istandsettelse og fornyelse av interiør, og dette inkluderer elektrisk opplegg fra leilighetens sikringstavle og vann og avløpsrør til og fra felles rørledning, dog ikke innstøpte ledninger.)

 

Boligen skal behandles med tilbørlig aktsomhet og alle skader i den må sameieren selv erstatte eller utbedre uten opphold. Hvis så ikke skjer innen rimelig frist, er dette å betrakte som vesentlig mislighold av nærværende vedtekter og Sameiet, ved styret, kan la misligholdt vedlikehold eller utbedring av skader bli utført for vedkommende sameiers regning. Det er også å anse som vesentlig mislighold hvis seksjonens beboer etter to skriftlige advarsler ikke retter seg etter husordensreglene.

 

§8

Utvendige arrangementer på bygning, så som markiser, antenner, m.v., er ikke tillatt uten forutgående godkjennelse av styret. Forandringer av byggets fasader eller andre konstruksjonsmessige forandringer – også i leiligheten – skal på forhånd godkjennes av styret som vil påse at eventuelle endringer skjer i henhold til de til enhver tid gjeldende bygningsforskrifter.

 

§9

Sameiets utgifter fordeles iht sameiets sameiebrøk, med unntak av kostnadene til TV som fordeles med et likt beløp på alle.

 

Hyblene dekker selv kostnadene til drift av felles bad. Utgifter til daglig drift av vaskeriet og parkering belastes etter bruk.

Endringer av fordelingsnøkler eller anvendelse av disse tilligger årsmøtet.

Ved vesentlig budsjettavvik skal styret snarest underrette sameierene om dette og gi forslag til justering av ”husleien”. Andel fellesutgifter skal betales forskuddsvis pr. måned.

Sameiet kan vedta at utgifter eller påkostninger som er ønsket av en gruppe sameiere, og som er til særdeles fordel for den gruppe sameiere, skal dekkes særskilt av den aktuelle gruppe sameiere. Seksjoner som er sammenslått en èn enhet regnes som en seksjon i de tilfeller hvor det skal innbetales enkeltbeløp, som ikke er fellesutgifter.

 

§10

Sameiets øverste myndighet er årsmøtet som avholdes hvert år innen utgangen av april måned etter forutgående skriftlig innkallelse med minst 8 og høyst 20 dagers varsel. Styret skal på forhånd varsle sameieren om dato for møtet og om frist for innlevering av saker som ønskes behandlet.

 

Ekstraordinært sameiermøte kan om nødvendig innkalles med kortere varsel som likevel skal være på minst tre dager.

 

Ekstraordinært sameiermøte skal holdes når styret finner det nødvendig, eller når minst to sameiere som til sammen har minst en tiendedel av stemmene, krever det og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker behandlet.

 

Alle sameiere har rett til å delta i sameiermøte med forslags-, tale- og stemmerett. For boligseksjoner har også sameierens ektefelle, samboer eller annet medlem av sameierens husstand rett til å være tilstede og til å uttale seg.

 

Forretningsfører og leier av boligseksjon har rett til å være tilstede i sameiermøte og til å uttale seg. Styreleder og forretningsfører har plikt til å være tilstede med mindre det er åpenbart unødvendig, eller de har gyldig forfall.

 

Sameierne har stemmerett med 1 – en – stemme for hver seksjon de eier.

 

Med de unntak som følger av lov om eierseksjoner eller vedtektene fattes alle beslutninger av sameiermøtet med vanlig flertall av de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet er styreleders stemme avgjørende. Man kan møte med fullmektig som må ha skriftlig, datert fullmakt.

 

På ordinært årsmøte skal behandlet:

 

  1. Årsberetning fra styret.
  2. Behandle og godkjenne årsregnskapet.
  3. Valg av styret med styreleder, 4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer.
  4. Valg av valgkomite.
  5. Styrets forslag til budsjett for kommende år (sendes med innkallelsen).
  6. Andre saker som måtte være nevnt i innkallelsen.

 

§11

Selskapets virksomhet ledes av et styre på 5 medlemmer og 2 varamedlemmer som velges for en periode på ett år. Styreleder velges særskilt. Styremedlemmer/varamedlem kan gjenvelges. Styremedlemmer, styreleder og varamedlemmer skal enten være seksjonseiere, deres ektefeller, eventuelt samboere eller praktiserende advokater. Sameiets styre forplikter Sameiet utad ved underskrift av styreleder og et styremedlem i fellesskap. Styret er beslutningsdyktig når minst 2 medlemmer er til stede. Det føres protokoll over styremøter. Styret kan utferdige begrensede spesialfullmakter, herunder til ansatt forretningsfører. Styret må forelegge årsmøtet alle saker av viktighet.

 

Dersom sameiets interesser tilsier det, gis styret fullmakt til å erverve en seksjon i sameiet. Styret får godtgjort sine direkte økonomiske utlegg samt den godtgjørelse som årsmøtet bestemmer.

 

Det hører innunder styret å ansette forretningsfører og andre funksjonærer, gi instruks for dem, fastsette deres lønn, føre tilsyn med at de oppfyller sine plikter, samt å si dem opp eller gi dem avskjed.

 

§12

Hvis seksjonseieren gjør seg skyldig i grov eller stadig gjentatt misligholdelse av sine forpliktelser over Sameiet, skal styret ivareta sameiets interesser etter bestemmelsene i eierseksjonsloven §§26 og 27. Unnlatelse av å betale andel av fellesutgiftene etter påkrav, og/eller gjentatt brudd på husordensreglene anses som vesentlig mislighold jfr §7.

 

§13

I tilfelle av nybygg etter brann eller sanering skal hver seksjonseier få bruksretten over den del av arealet i nybygget som tilnærmelsesvis svarer til den del av, og den anvendelsesmåte i det nåværende bygg kan disponere over, og bære en så stor del av de totale nybyggningsomkostninger som svarer til andelen av arealet i bygget.

 

§14

Som sikkerhet for sine økonomiske forpliktelse overfor sameiet, er det tinglyst en pantobligasjon stor kr 30.000,- i hver seksjon med prioritet etter 85% av seksjonens lånetakst til enhver tid.

 

§15

Eventuelle tvistigheter mellom Sameiet og en sameier blir å avgjøre ved voldgift etter tvistemålslovens bestemmelser med mindre annet er bestemt i disse vedtektene.

 

§16

Disse sameievedtektene kan kun forandres ved 2/3 flertall av avgitte stemmer på årsmøtet.

 

§17

Hvis ikke annet følger av disse vedtekter, skal  ”Lov om eierseksjoner” av 23.1997 nr 31 anvendes.

 

Godkjent av Sameiets årsmøte den 6.september 1994.

Godkjent av Sameiets årsmøte den 24.mars 1998.

Godkjent av Sameiets årsmøte den 28.mars 2007.

Godkjent av Sameiets ekstraordinære sameiermøte 20.september 2012.